nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Październikowe obrady Rady Gminy Koczała

W dniu 29 października br. odbyła się XX sesja Rady Gminy Koczała. Obrady po raz pierwszy w tej kadencji zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w zdalnym trybie obradowania.

Wójt pan Jerzy Bajowski, przewodniczący rady pan Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: pan Rafał Zaremba, pan Jerzy Walczyński, pan Robert Kuras, pani Inga Wereszko i pan Marek Kulas przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli 13 uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
 • rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
 • ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
 • opłaty od posiadania psów na 2021 rok,
 • opłaty miejscowej na 2021 rok,
 • opłaty targowej na 2021 rok,
 • stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Radzie Gminy Koczała zostały również przedstawione:

 • informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych,
 • informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych,
 • informacja wójta o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku,
 • sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego 2020,
 • założenia do projektu budżetu Gminy Koczała na 2021 rok.

Nagrania obrad są udostępnione w serwisie YouTube – na kanale Gminy Koczała.

Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji - zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.
Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji – zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.