nagłówek graficzny o treści: inwestycje w gminie, grafika w tle: projekt techniczny, linijki, ołówki. Dodatkowa grafika: herb Gminy Koczała.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koczale

Trwają prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”. W ramach prowadzonych prac zbudowane zostaną m. in.: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna ścieków oczyszczonych mechanicznie, rurociągi międzyobiektowe, wiata nad poletkami osadowymi oraz drogi dojazdowe i place manewrowe. Teren oczyszczalni zostanie ogrodzony i oświetlony.

Dotychczas wykonano prace rozbiórkowe części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków oraz wybudowano zbiornik oczyszczalni, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków SBR, komorę operacyjną oraz komorę osadu.

Powstał także budynek technologiczny, w którym obecnie trwają prace wykończeniowe oraz montażowe urządzeń technologicznych oczyszczalni. Ponadto przygotowano płytę betonową pod agregat prądotwórczy.

Również zakończono budowę wiaty do kompostowania osadu.

W większości wykonane zostało ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 maja 2020 r.

Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale, a wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę brutto 6 087 930,89 zł. Gmina Koczała otrzymała na przebudowę oczyszczalni ścieków w Koczale pożyczkę w kwocie 3 800 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.