nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Sesja absolutoryjna

W dniu 17 lipca br. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Koczała. Do najważniejszych punktów obrad należały debata nad Raportem o stanie Gminy Koczała za 2019 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, a także wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Rada Gminy Koczała jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Koczała wotum zaufania.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, jak i komisje Rady Gminy Koczała, w tym Komisja rewizyjna, pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Rafał Zaremba przedstawił skrótowo wniosek tej komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Po dyskusji Rada Gminy Koczała jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Koczała absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Wójt p. Jerzy Bajowski, przewodniczący rady p. Kamil Reszke, przewodniczący komisji rady: p. Rafał Zaremba, p. Jerzy Walczyński i p. Robert Kuras oraz zastępcy przewodniczących: p. Marlena Zaremba i p. Wanda Psujek przedstawili informacje z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli również 8 innych uchwał w sprawach:

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Koczała oraz sprawozdania
    z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  4. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2020 rok,
  5. określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Koczała na rok szkolny 2020/2021,
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9 (po podziale 77/10 i 77/11),
  7. zmieniającą uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”,
  8. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Cęgi Małe”.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagrania obrad są udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała.