nagłówek graficzny o treści: informacja

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Uczniowie pomorskich szkół mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.   finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r. – w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

a) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

b) w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata
Stypendium może zostać przyznane w ramach jednego rankingu.

2. finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

a) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

b) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

 • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
 • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
 • w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
 • uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 regulaminu

3.   finansowanego z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – nabór wniosków do 15 lipca 2023 r.  – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:
a) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

b) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:

 • ukończył odpowiednio: I, II klasę branżowej szkoły I stopnia, I, II lub III klasę 4-letniego technikum, I, II, III lub IV klasę 5-letniego technikum;
 • uzyskał Średnią ocen (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły, zgodnie z § 2 pkt 18) – co najmniej 5,4;
 • kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym i wpisującym się  w ISP;
 • uzyskał minimum 29 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §7 ust. 2-4.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy załączone do treści niniejszej wiadomości (załączniki stanowią wersje ujednolicone Regulaminów – zawierające zmiany wprowadzone przedmiotową uchwałą). Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium). Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Załączniki:

 1. Regulamin stypendialny – stypendia z budżetu województwa pomorskiego;
 2. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Pomorski Program Pomocy Stypendialnej;
 3. Regulamin stypendialny – stypendia w ramach projektu Programy Motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.