nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Stypendia szkolne na rok 2022/2023

Wójt Gminy Koczała informuje, że od 15.08.2022 r. – 15.09.2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 15.10.2022 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł netto/os), w szczególności  gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wypłata stypendium szkolnego następuje po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom z oddziałów zerowych.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy Koczała (pokój nr 5) oraz ze strony internetowej https://bip.koczala.pl/dokumenty/1946

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów przez wszystkich członków gospodarstwa domowego i przedłożenie stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy składać

do sekretariatu Urzędu Gminy Koczała (pokój nr 11).

Więcej informacji o stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy Koczała

(pokój nr 5) oraz pod nr tel. (059) 857 40 65.