Szacowanie szkód spowodowanych suszą

W związku z powołaniem przez Wojewodę Pomorskiego komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, która miała miejsce na terenie gminy Koczała, Wójt Gminy Koczała informuje:

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie (poniżej link): https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023.

Do złożenia wniosku przez aplikację koniecznie trzeba posiadać profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie jest to obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację upraw na miejscu, może zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (nie później niż 3 dni robocze przed planowanym zbiorem plonu danej uprawy ). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednia na rok 2023
  2. Umowa ubezpieczenia upraw- w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane.

Deklaracja zgłoszenia producenta rolnego o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą przez Komisję powołaną przez Wojewodę, nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.
Wnioski w aplikacji należy złożyć do 15 października 2023 r. Bez złożenia wniosku w aplikacji szacowanie Komisji będzie nieważne.

  1. Wniosek można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy Koczała, pokój numer 13.
  2. Pismo informacyjne Wojewody Pomorskiego