nagłówek graficzny o treści: ogłoszenie Wójta Gminy Koczała, pod napisem herb Gminy Koczała

Urząd Gminy Koczała zamknięty dla interesantów

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Koczała pracuje w zmienionych godzinach, tj.:

  1. od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.00 do 15.00;
  2. w czwartek w godzinach od 7.00 do 12.00

w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Prosimy o załatwianie swoich spraw korespondencyjnie, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty e-mail, lub jeśli to możliwe – telefonicznie. Pisma do urzędu można wrzucać również do wystawionej urny, lecz bez możliwości potwierdzenia wpływu do urzędu.

Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Koczała na platformie ePUAP: /2982gwgcer/SkrytkaESP
E-mail: koczala@koczala.pl

Numery telefonów do sekretariatu i bezpośrednio na stanowiska:

Sekretariat 59 857 42 58
Wójt Gminy Koczała 59 857 40 60
Sekretarz gminy, zastępca wójta, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 59 857 40 61
Skarbnik gminy 59 857 40 63
Urząd stanu cywilnego, dowody osobiste, kadry, wykonywanie kary ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne 59 857 40 64
Ewidencja ludności, rejestr wyborców, sprawy wojskowe, promocja gminy, kultura 59 857 40 64
Obsługa rady gminy, archiwum zakładowe, bhp, inspektor ochrony danych 59 857 40 69
Wynagrodzenia, ewidencja środków trwałych, opłaty za odpady komunalne 59 857 40 65
Działalność gospodarcza, oświata i opieka nad dziećmi do lat 3, ochrona przeciwpożarowa, organizacje pozarządowe, sport 59 857 40 65
Zamówienia publiczne, zdrowie, pomoc społeczna, sprzedaż napojów alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, fundusz sołecki, samorząd wiejski 59 857 40 67
Sprawy gospodarcze, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne 59 857 40 71
Informatyk 59 857 40 71
Podatki i opłaty lokalne – wymiar i pobór 59 857 40 66
Księgowość budżetowa 59 857 40 63
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, numeracja porządkowa, drogi, transport, cmentarze 59 857 40 72
Ochrona środowiska, ochrona przyrody, utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami 59 857 40 62
Pozyskiwanie funduszy, turystyka, kąpieliska, rozwój gospodarczy, zabytki 59 857 40 62
Gospodarka nieruchomościami, gospodarka lokalowa, inwestycje, rolnictwo, łowiectwo 59 857 40 62


Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie w przypadku spraw niecierpiących zwłoki, których załatwienie nie jest możliwe w sposób inny niż bezpośredni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem urzędu.

Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunki bankowe urzędu:

  1. 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300 – rachunek do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010 – rachunek do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat.