nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XX sesja Rady Gminy Koczała – AKTUALIZACJA

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842), w związku z wprowadzeniem kolejnych zasad dotyczących obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zarządzam, że najbliższa sesja Rady Gminy Koczała, która została zwołana w dniu 21 października 2020 r. na dzień 29 października br. na godz. 9:00 (czwartek) odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Zaktualizowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
 4. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia prezesa sądu rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
 5. Informacja wójta o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z przebiegu sezonu turystycznego.
 7. Założenia do projektu budżetu Gminy Koczała na 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 10. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  d) stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
  e) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
  f) opłaty od posiadania psów na 2021 rok,
  g) opłaty miejscowej na 2021 rok,
  h) opłaty targowej na 2021 rok,
  i) stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2021,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”,
  k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  l) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do oglądania transmisji sesji na stronie internetowej (tutaj link).

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Kamil Reszke

grafika o treści: dwudziesta sesja Rady Gminy Koczała w zdalnym trybie obradowania, 29 października 2020 roku o godzinie 9:00. Transmisja obrad on-line na kanale youtube Gminy Koczała.
Dwudziesta sesja Rady Gminy Koczała w zdalnym trybie obradowania.