nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XXI sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący rady Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu, na wniosek Wójta Gminy Koczała, XXI sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) przewodniczący zarządził, że sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany przez wnioskodawcę porządek:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2021 rok.
 4. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.