nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XXII sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący rady Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 11:00. Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewodniczący zarządził, że sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 5. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Zatwierdzenie stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koczała w I półroczu 2020 roku.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  c) uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Gminie Koczała, w których pobiera się opłatę miejscową,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok,
  f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała,
  g) „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koczała na lata 2021-2025”,
  h) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  i) „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”,
  j) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku,
  k)„Planu pracy Rady Gminy Koczała na 2021 rok”.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.