nagłówek graficzny z tekstem: sesja Rady Gminy Koczała

XXIII sesja Rady Gminy Koczała

Przewodniczący rady Kamil Reszke zawiadamia o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Koczała w kadencji 2018-2023, która odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00. Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewodniczący zarządził, że sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Koczała w 2020 roku.
 4. Sprawozdania z prac komisji rady w 2020 roku.
 5. Informacja wójta o realizacji uchwał rady podjętych w II półroczu 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych przez niego w okresie między sesjami.
 8. Informacje przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Zatwierdzenie stanowiska Komisji rewizyjnej wyrażonego w protokole kontroli wpływów i wydatków z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów komunalnych Gminy Koczała za rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała,
  d) planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2021.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Zapraszamy do oglądania transmisji sesji na stronie internetowej.