nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy rady gminy

W dniu 20 marca br. odbyła się XV sesja Rady Gminy Koczała zwołana na wniosek Wójta Gminy Koczała.  W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonymi przez Wójta Gminy Koczała ograniczeniami wykonywania zadań przez Urząd Gminy Koczała zdecydowano, aby zaprosić na sesję jedynie wójta i pracowników urzędu, ponadto niektórzy radni zdecydowali, aby nie brać udziału w obradach – jednocześnie zachęcono do pozostania w domach i oglądania transmisji sesji na kanale Gminy Koczała w serwisie youtube.

    Rada Gminy Koczała głosami 9 obecnych podczas sesji radnych jednogłośnie podjęła 11 uchwał w sprawach:

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”,

– „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Koczała na 2020 rok”,

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Przechlewo w przedmiocie objęcia mieszkańców Gminy Koczała opieką i usługami przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie,

– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diety i zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom,

– „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koczała w 2020 roku”,

– wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koczała na 2020 rok,

– określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Koczała na 2020 rok,

– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

– „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koczała”.

Wójt p. Jerzy Bajowski i przewodniczący rady p. Kamil Reszke zabrali podczas sesji głos w sprawie trwającego wówczas stanu epidemicznego oraz apelowali do mieszkańców m.in. o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb, dbanie o siebie i wzajemną pomoc.

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała. Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie youtube – na kanale Gminy Koczała (https://www.youtube.com/user/GminaKoczala/videos).