nagłówek graficzny o treści: z pracy Rady Gminy Koczała

Z pracy rady gminy

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Koczała. Obrady zostały zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Poza informacjami z działań podejmowanych w okresie między sesjami przewodniczący rady Kamil Reszke przedstawił również sprawozdanie z pracy Rady Gminy Koczała w 2020 roku, zaś przewodniczący komisji rady: Rafał Zaremba, Jerzy Walczyński, Inga Wereszko, Marek Kulas i Robert Kuras – sprawozdania z pracy komisji w 2020 roku.

Wójt Jerzy Bajowski przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

Koczalscy radni podjęli jednogłośnie 3 uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała,

– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

– planów pracy komisji Rady Gminy Koczała na rok 2021.

Po ponownych dyskusjach podczas posiedzeń komisji i sesji, w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” Rada Gminy Koczała przyjęła projekt uchwały przedłożony po raz drugi przez Wójta Gminy Koczała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej opłaty na terenie gminy Koczała. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca,

– w przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 59,00 zł miesięcznie od mieszkańca

mają obowiązywać od 1 marca 2021 r.

Projekt uchwały przedstawiony przez Wójta Gminy Koczała wraz z uzasadnieniem zawierającym kalkulację stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi został podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (link).

Uchwały, jak również imienne wykazy głosowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała (link). Nagranie obrad jest udostępnione w serwisie YouTube na kanale Gminy Koczała (link).

Zdjęcie przedstawiające widok wideokonferencji – zdalnych obrad Rady Gminy Koczała.