Przypomnienie o obowiązkach właścicieli gruntów rolnych

Na wniosek Nadleśnictwa Miastko w związku ze zbliżającym się okresem wiosennym, który sprzyja pożarom, przypominamy właścicielom gruntów rolnych, zwłaszcza nowo nabytych od AWRSP, o obowiązku zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nieuprawianych gruntów przylegających do terenów leśnych.

Obowiązek powyższy wynika z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

  1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są zobowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
  2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty o których mowa ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Zabezpieczenie powyższe winno zostać wykonane do dnia 31.03.2020 roku poprzez wyoranie pasów izolacyjnych o szerokości min. 2 m i systematyczne ich odnawianie w sezonie pożarowym.