Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III OŚ Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług on-line oraz pracy w trybie zdalnym, świadczonych przez Urząd Gminy Koczała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale i Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale.

Planowane efekty: zakup sprzętu ICT i oprogramowania niezbędnego do cyfryzacji i wspomagającego cyberbezpieczeństwo oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Koczała, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale.

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł