Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Umowa nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami:
– Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko – Lider Przedsięwzięcia,
– Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo,
Gmina Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica.

Całkowity szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 2 788 624,74 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich 2 296 568,80 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny partnerów w wysokości 452 049,43 zł. Termin realizacji od 01.06.2017 r. do 31.12.2022 r.
Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Koczała wynosi
238 895,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 85%, co stanowi równowartość 203 061,21 zł. Wkład własny Gminy Koczała 35 834,34 zł.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA SZLAKÓW KAJAKOWYCH W GMINIE KOCZAŁA

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Starej Brdzie Pilskiej.
Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie na działce nr 4166/2 obręb Trzyniec, gmina Koczała.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:
a) mała architektura:
– wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 1 szt.,
– ławostoły z zadaszeniem – 3 szt.,
– lampy hybrydowe – 3 szt. (solarno-wiatrakowe):
– stojak na 5 rowerów z przybornikiem – 1 kpl.,
– kosze na śmieci – 2 szt.,
b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych

Zdjęcia: 1 – tablica informacyjno-promocyjna w Starej Brdzie Pilskiej, 2 – mała architektura w Starej Brdzie Pilskiej, 3 – przystań kajakowa w Starej Brdzie Pilskiej

Szlak Rzeki Ruda – Przystań Kajakowa w Płociczu.
Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie na działce nr 589 obręb Koczała, gmina Koczała.

Elementy zagospodarowania i wyposażenia:
a) mała architektura:
– lampy hybrydowe – 2 szt.,
– toaleta przenośna z osłoną – 1 szt.,
– stojak na 5 rowerów z przybornikiem – 1 kpl.,
b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych.

Zdjęcia: 1 – przystań kajakowa w Płociczu, 2 – Tablica informacyjna w Płociczu, 3 – znak wodny przy rzece Rudzie w Płociczu

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Lokalizacja przedsięwzięcia "Pomorskie szlaki kajakowe - Brdą wśród natury"

Dodatkowo szlak Rzeki Brdy i Rudej zostanie oznakowany:
znakami drogowymi – 4 sztuki,
znakami wodnymi – 8 sztuk.

Zdjęcia: 1 – oznakowanie na przeszkodzie (jazie) w Starej Brdzie Pilskiej, 2 – znak wodny przy moście w Leśnictwie Pustowo, 3 – znak wodny przy moście w Trzyńcu

Dofinansowanie: 222 515,83 zł

Wkład własny: 39 267,50 zł

Łączna kwota inwestycji: 261 783,33 zł