Zdalna Szkoła +

logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Cel projektu: zakup 19 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem dla uczniów
i nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.
Planowane efekty: podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez dostęp do zdalnej nauki.

Wartość projektu: 74 990,96 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 74 990,96 zł

Plakat w formacie PDF.

Zdjęcia z realizacji zadania:

Widok na sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu.
Widok na sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu.

Dofinansowanie: 74 990,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 74 990,00 zł