Zasady obsługi klientów urzędu i punktu kasowego Banku Spółdzielczego obowiązujące od 29 października

W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszczalna liczba klientów przebywających w budynku Urzędu Gminy Koczała w tym samym czasie nie może być większa niż 5, w tym:
1) nie więcej niż 3 klientów urzędu gminy, przy czym w jednym pomieszczeniu biurowym może przebywać maksymalnie 1 klient;
2) nie więcej niż 2 klientów punktu kasowego banku, przy czym na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia banku może oczekiwać maksymalnie 1 klient.


Klienci są wpuszczani do budynku urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem. Wymóg pojedynczego wchodzenia do budynku nie dotyczy dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby, która ze względu na swój stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza i innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.


Zachęcamy do załatwiania swoich spraw, w miarę możliwości, korespondencyjnie, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty e-mail, albo telefonicznie:
1) adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Koczała na platformie ePUAP: /2982gwgcer/SkrytkaESP;
2) e-mail: koczala@koczala.pl;
3) numer telefonu do sekretariatu urzędu: 59 857 42 58.


Zachęcamy również do wnoszenia wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe urzędu:
1) 55 9326 0006 0060 0239 2000 0300 – rachunek do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) 28 9326 0006 0060 0239 2000 0010 – rachunek do dokonywania wpłat z tytułu podatków, czynszów i pozostałych opłat.

Wójt
/-/ Jerzy Bajowski