Sekretariat

Imię i Nazwisko: Aleksandra Ziółkowska
Funkcja:  pomoc administracyjna do spraw obsługi sekretariatu
Telefon:  598574258
e-mail:  koczala@koczala.pl

Wybrane zadania:
  • przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji i przesyłek, w tym korespondencji elektronicznej i faksów oraz składanie reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłki,
  • prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
  • obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • prowadzenie wykazu wzorów formularzy używanych w urzędzie,
  • obsługa kserokopiarki i wykonywanie kopii dla klientów,
  • zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika,
  • udzielanie interesantom informacji o zakresie działania i kompetencjach poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  • nadzór nad estetyką tablic ogłoszeniowych w budynku i przed budynkiem urzędu oraz aktualności zamieszczonych na nich informacji.